top of page
The Bakery Stop

Hey!

Hieronder vind je de algemene voorwaarden,

onderaan kan je indien gewenst, deze downloaden in pdf.

  • Facebook
  • Instagram

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

The Bakery Stop by J and L (Hierna steeds ‘The Bakery Stop’ genoemd.)

The Bakery Stop

Berkenlaan 66 te 9308 Gijzegem

thebakerystopbyjandl@gmail.com

BTW BE 0774.946.064

 

Artikel 1: Algemene bepalingen en definities

1. De e-commerce website van ‘The Bakery Stop’ met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 66, 9308 Gijzegem, eenmanszaak, BTW BE 0774.946.064, (hierna 'The Bakery Stop') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen of te bestellen.

 

2. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van The Bakery Stop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The Bakery Stop aanvaard zijn.

 

3. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

a. The Bakery Stop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: The Bakery stop is gevestigd te 9308 Gijzegem België, Berkenlaan 66.

 

b. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij The Bakery Stop

 

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen The Bakery Stop en de klant.

 

d. Product: de taart, het dessert en/of een aanverwant product, zoals verpakking, standaard, dessertbordje en dessertbestek, die door The Bakery stop wordt geleverd of ter beschikking wordt gesteld voor afhaling;

 

e. Website: https://www.thebakerystop-byjandl.com/

 

f. Consument: de Klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

 

Artikel 2: Prijs 

1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW, tenzij anders vermeld en exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden steeds duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt en meegedeeld via de bevestigingsmail. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen zo nu en dan door The Bakery Stop worden gewijzigd. Indien geen vaste prijs vermeld staat, wordt deze berekend zoals de wijze aangegeven op de productpagina van de webshop.

2. Gelieve er steeds rekening mee te houden dat er bezorgkosten kunnen worden aangerekend. Eventuele ander extra kosten worden steeds duidelijk vermeld op de website of op de offerte.

3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, enzovoort van de aangeboden producten op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst zijn.

Artikel 3: Aanbod

1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Bakery Stop niet. The Bakery Stop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The Bakery Stop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via e-mail of het contactformulier op de website.

 

3. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen vanaf verzending ervan. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Bakery Stop. The Bakery Stop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de Klant:

a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen en de bevestigingsmail verstuurd is; of

b. het aanbod en/of de offerte van The Bakery Stop schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

 

2. Nadat de Klant het bestelproces via de website heeft doorlopen, stuurt The Bakery Stop de Klant via e-mail naar het bij bestelling opgegeven e-mailadres een bevestiging dat The Bakery stop de bestelling heeft ontvangen. The Bakery Stop is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten bij het opgegeven e-mailadres. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de nadere gegevens van de bestelling van de Klant opgenomen. Verzending van deze bevestigingsmail doet de overeenkomst tot stand komen.

 

3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

4. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

▪ via bankkaart

▪ via overschrijving op rekeningnummer BE43 7330 6328 9601

▪ via banking app bij levering of afhaling

▪ via een The Bakery Stop-cadeaubon

Bij het betalen op een van deze genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.

 

5. The Bakery Stop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. The Bakery Stop is niet gebonden tot enige verbintenis zonder verzending van de bevestigingsmail.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

1. Artikelen besteld via deze webwinkel worden alleen geleverd indien dit afgesproken werd bij het bestelproces en bevestigd werd in de bevestigingsmail verstuurd door The Bakery Stop. In alle andere gevallen dienen de bestelde producten afgehaald te worden op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats. The Bakery Stop stelt alles in zijn werk om de afgesproken leveringstijd zo nauwkeurig mogelijk in te schatten en na te leven, toch is de afgesproken leveringstijd slechts indicatief.

 

2. De Klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de Klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de Klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.

 

3. Indien de Klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de Klant contact op te nemen met The Bakery Stop. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de Klant kenbaar gemaakt.

 

4. Bij aflevering kan om een handtekening worden gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

 

5. The Bakery Stop is niet aansprakelijk indien een Klant meer dan 60 minuten, na de afgesproken tijd, het product niet opgehaald heeft, tenzij anders overeengekomen.

 

6. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan The Bakery Stop.

 

7. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf de Klant (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door The Bakery Stop was geboden.

 

Artikel 6: Annulering

 

1. De Klant kan de bestelling tot 7 dagen voor de dag dat de bestelling geleverd of afgehaald wordt kosteloos annuleren, tenzij het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw;

 

2. Annulering dient steeds schriftelijk via e-mail te gebeuren naar thebakerystopbyjandl@gmail.com.

 

3. De annulering van de bestelling na de termijn vermeld in lid 1, kan kosten met zich meebrengen. Deze worden steeds duidelijk en schriftelijk meegedeeld nadat de Klant te kennen heeft gegeven dat de Klant wenst af te zien van zijn/haar bestelling.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij The Bakery Stop.

 

2. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of van de sluiting van de overeenkomst bij dienstenovereenkomsten geleverd door The Bakery Stop.

 

3. Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, verplicht binnen de 14 dagen na ontvangst van het product, The Bakery Stop, Berkenlaan 66 te 9308 Gijzegem, thebakerystopbyjandl@gmail.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan  hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

5. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

6. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The Bakery Stop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The Bakery Stop, Berkenlaan 66 te 9308 Gijzegem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

7. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Bakery stop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

8. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 6 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

9. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

10. Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

11. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal The Bakery Stop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The Bakery Stop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan The Bakery Stop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

12. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door The Bakery Stop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

13. The Bakery Stop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

▪ dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

▪ de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals gepersonaliseerde taarten en andere desserts;

▪ de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, zoals cupcakes, taarten, andere desserts, enzovoort; ▪ de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

▪ de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verjaring

 

1. The Bakery Stop kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

 

2. The Bakery Stop is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

 

3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. The Bakery Stop is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

 

4. Een geleverde taart en/of geleverd dessert is beperkt houdbaar. The Bakery Stop is niet aansprakelijk indien een geleverde taart en/of geleverd dessert wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

 

5. De Klant is er zelf verantwoordelijk om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de Klant allergisch is of waarvan de Klant ziek kan worden.

 

6. The Bakery Stop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat The Bakery Stop is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een  verkeerd opgegeven bezorgadres.

 

7. Indien The Bakery Stop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Bakery Stop beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofde ook jegens The Bakery Stop vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens The Bakery Stop aanwenden, met dien verstande dat voor de Klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

Artikel 9. Overmacht

 

1. In geval van overmacht is The Bakery Stop niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

 

2. Van overmacht aan de zijde van The Bakery Stop is o.a. sprake indien The Bakery Stop verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van The Bakery stop als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

 

3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van The Bakery Stop ten gevolge waarvan The Bakery Stop haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 

De Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door The Bakery Stop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Zonder voorafgaande schriftelijke van The Bakery stop mag de Klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 

Artikel 11. Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het  doel waarvoor deze verstrekt is.

 

Artikel 12: Klantendienst

 

The Bakery Stop is steeds bereikbaar voor klachten en vragen van Klanten via e-mail op thebakerystopbyjandl@gmail.com of per post op het volgende adres Berkenlaan 66, 9308 Gijzegem.

 

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover The Bakery Stop beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt The Bakery Stop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen of niet te leveren.

 

Artikel 14: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, The Bakery Stop, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De rechtsgronden zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming van de klant om de verstrekte gegevens te gebruiken. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan The Bakery Stop, Berkenlaan 66 te 9308 Gijzegem, thebakerystopbyjandl@gmail.com, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot The Bakery Stop, Berkenlaan 66 te 9308 Gijzegem, thebakerystopbyjandl@gmail.com,  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Voor meer informatie, zie onze Privacy Verklaring.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming. Om u af te melden voor de cookies, verwijzen we u naar onze ‘home’-pagina waar u zich kan afmelden voor cookies. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door The Bakery Stop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Artikel 14: Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant,

dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan The Bakery Stop, Berkenlaan 66 te 9308 Gijzegem, thebakerystopbyjandl@gmail.com:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

 

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Download

Krijg je niet genoeg van onze algemene voorwaarden?

Download ze hier.

bottom of page